अमरकोषसम्पद्

         

मगध (पुं) == वंशपरम्पराशंसकाः

स्युर्मागधास्तु मगधा बन्दिनः स्तुतिपाठकाः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.97.2.2

पर्यायपदानि
 स्युर्मागधास्तु मगधा बन्दिनः स्तुतिपाठकाः॥

 मागध (पुं)
 मगध (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue