अमरकोषसम्पद्

         

यवक्षार (पुं) == यवक्षारः

नैपाली कुनटी गोला यवक्षारो यवाग्रजः 
वैश्यवर्गः 2.9.108.2.4

पर्यायपदानि
 नैपाली कुनटी गोला यवक्षारो यवाग्रजः॥
 पाक्योऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखवर्चकः।

 यवक्षार (पुं)
 यवाग्रज (पुं)
 पाक्य (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue