अमरकोषसम्पद्

         

पाक्य (पुं) == यवक्षारः

पाक्योऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखवर्चकः 
वैश्यवर्गः 2.9.109.1.1

पर्यायपदानि
 नैपाली कुनटी गोला यवक्षारो यवाग्रजः॥
 पाक्योऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखवर्चकः।

 यवक्षार (पुं)
 यवाग्रज (पुं)
 पाक्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 रौमकं वसुकं पाक्यं विडं च कृतके द्वयम्॥

 पाक्य (नपुं) - कृतकलवणम् 2.9.42.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue