अमरकोषसम्पद्

         

मुसल (पुं-नपुं) == मुसलः

अयोग्रं मुसलोऽस्त्री स्यादुदूखलमुलूखलम् 
वैश्यवर्गः 2.9.25.2.2

पर्यायपदानि
 अयोग्रं मुसलोऽस्त्री स्यादुदूखलमुलूखलम्॥

 अयोग्र (पुं-नपुं)
 मुसल (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue