अमरकोषसम्पद्

         

कारवी (स्त्री) == कृष्णवर्णजीरकः

सुषवी कारवी पृथ्वी पृथुः कालोपकुञ्जिका 
वैश्यवर्गः 2.9.37.1.2

पर्यायपदानि
 सुषवी कारवी पृथ्वी पृथुः कालोपकुञ्जिका।

 सुषवी (स्त्री)
 कारवी (स्त्री)
 पृथ्वी (स्त्री)
 पृथु (पुं)
 काला (स्त्री)
 उपकुंञ्चिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः॥
 अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी॥
 तत्पत्री कारवी पृथ्वी बाष्पिका कबरी पृथुः॥

 कारवी (स्त्री) - कारवी 2.4.111.2
 कारवी (स्त्री) - शतपुष्पा 2.4.152.2
 कारवी (स्त्री) - हिङ्गुपत्रम् 2.9.40.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue