अमरकोषसम्पद्

         

माणिमन्थ (नपुं) == सिन्धुजलवणम्

सैन्धवोऽस्त्री शीतशिवं माणिमन्थं च सिन्धुजे 
वैश्यवर्गः 2.9.42.1.3

पर्यायपदानि
 सैन्धवोऽस्त्री शीतशिवं माणिमन्थं च सिन्धुजे।

 सैन्धव (पुं-नपुं)
 शीतशिव (नपुं)
 माणिमन्थ (नपुं)
 सिन्धुज (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue