अमरकोषसम्पद्

         

महोक्ष (पुं) == महावृषभः

वृषो महान्महोक्षः स्याद्वृद्धोक्षस्तु जरद्गवः 
वैश्यवर्गः 2.9.61.1.1

पर्यायपदानि
 वृषो महान्महोक्षः स्याद्वृद्धोक्षस्तु जरद्गवः।

 महोक्ष (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue