अमरकोषसम्पद्

         

नीवी (स्त्री) == मूलधनम्

नीवी परिपणो मूलधनं लाभोऽधिकं फलम् 
वैश्यवर्गः 2.9.80.1.1

पर्यायपदानि
 नीवी परिपणो मूलधनं लाभोऽधिकं फलम्।

 नीवी (स्त्री)
 परिपण (पुं)
 मूलधन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्त्रीकटीवस्त्रबन्धेऽपि नीवी परिपणेऽपि च॥

 नीवी (स्त्री) - स्त्रीकटीवस्त्रबन्धः 3.3.212.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue