अमरकोषसम्पद्

         

मूलधन (नपुं) == मूलधनम्

नीवी परिपणो मूलधनं लाभोऽधिकं फलम् 
वैश्यवर्गः 2.9.80.1.3

पर्यायपदानि
 नीवी परिपणो मूलधनं लाभोऽधिकं फलम्।

 नीवी (स्त्री)
 परिपण (पुं)
 मूलधन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue