अमरकोषसम्पद्

         

मरकत (नपुं) == मरतकमणिः

गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः 
वैश्यवर्गः 2.9.92.1.2

पर्यायपदानि
 गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः।

 गारुत्मत (नपुं)
 मरकत (नपुं)
 अश्मगर्भ (पुं)
 हरिन्मणि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue