अमरकोषसम्पद्

         

क्षार (पुं) == काचः

क्षारः काचोऽथ चपलो रसः सूतश्च पारदे 
वैश्यवर्गः 2.9.99.2.1

पर्यायपदानि
 क्षारः काचोऽथ चपलो रसः सूतश्च पारदे॥

 क्षार (पुं)
 काच (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षारो रक्षा च दावस्तु दवो वनहुताशनः॥

 क्षार (पुं) - भस्मन् 1.1.57.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue