अमरकोषसम्पद्

         

त्रात (वि) == रक्षितम्

त्रातं त्राणं रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्तं च 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.106.1.1

पर्यायपदानि
 त्रातं त्राणं रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्तं च।

 त्रात (वि)
 त्राण (वि)
 रक्षित (वि)
 अवित (वि)
 गोपायित (वि)
 गुप्त (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue