अमरकोषसम्पद्

         

अवमानित (वि) == अवमानितम्

अवगणितमवमतावज्ञातेऽवमानितं च परिभूते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.106.2.4

पर्यायपदानि
 अवगणितमवमतावज्ञातेऽवमानितं च परिभूते॥

 अवगणित (वि)
 अवमत (वि)
 अवज्ञात (वि)
 अवमानित (वि)
 परिभूत (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue