अमरकोषसम्पद्

         

गृह्यक (वि) == अधीनः

अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो गृह्यकोऽप्यसौ 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.16.2.5

पर्यायपदानि
 अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो गृह्यकोऽप्यसौ॥

 अधीन (वि)
 निघ्न (वि)
 आयत्त (वि)
 अस्वच्छन्द (वि)
 गृह्यक (वि)
अर्थान्तरम्
 गृहासक्ताः पक्षिमृगाश्छेकास्ते गृह्यकाश्च ते॥

 गृह्यक (पुं) - गृहासक्तपक्षिमृगाः 2.5.43.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue