अमरकोषसम्पद्

         

महाशय (वि) == महाभिलाषः

सुकृती पुण्यवान्धन्यो महेच्छस्तु महाशयः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.3.1.5

पर्यायपदानि
 सुकृती पुण्यवान्धन्यो महेच्छस्तु महाशयः।

 महेच्छ (वि)
 महाशय (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue