अमरकोषसम्पद्

         

महोत्साह (वि) == उत्साहशीलः

हृदयालुः सुहृदयो महोत्साहो महोद्यमः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.3.2.3

पर्यायपदानि
 हृदयालुः सुहृदयो महोत्साहो महोद्यमः॥

 महोत्साह (वि)
 महोद्यम (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue