अमरकोषसम्पद्

         

मनोहत (वि) == कृतमनोभङ्गः

मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो हतश्च सः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.41.2.1

पर्यायपदानि
 मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो हतश्च सः॥

 मनोहत (वि)
 प्रतिहत (वि)
 प्रतिबद्ध (वि)
 हत (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue