अमरकोषसम्पद्

         

मुसल्य (वि) == मुसलेन वध्यः

विष्यो विषेण यो वध्यो मुसल्यो मुसलेन यः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.45.2.2

पर्यायपदानि
 विष्यो विषेण यो वध्यो मुसल्यो मुसलेन यः॥

 मुसल्य (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue