अमरकोषसम्पद्

         

अविलम्बित (वि) == अविलम्बितम्

उच्चावचं नैकभेदमुच्चण्डमविलम्बितम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.83.1.4

पर्यायपदानि
 उच्चावचं नैकभेदमुच्चण्डमविलम्बितम्।

 उच्चण्ड (वि)
 अविलम्बित (वि)
अर्थान्तरम्
 सत्वरं चपलं तूर्णमविलम्बितमाशु च।

 अविलम्बित (नपुं) - शीघ्रम् 1.1.65.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue