अमरकोषसम्पद्

         

मर्मस्पृश् (वि) == मर्मपीडकः

अरुन्तुदस्तु मर्मस्पृगबाधं तु निरर्गलम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.83.2.2

पर्यायपदानि
 अरुन्तुदस्तु मर्मस्पृगबाधं तु निरर्गलम्॥

 अरुन्तुद (वि)
 मर्मस्पृश् (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue