अमरकोषसम्पद्

         

गिरि (स्त्री) == गिलनम्

क्षिपायां क्षेपणं गीर्णिर्गिरौ गुरणमुद्यमे 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.11.2.4

पर्यायपदानि
 क्षिपायां क्षेपणं गीर्णिर्गिरौ गुरणमुद्यमे॥

 गीर्णि (स्त्री)
 गिरि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चयाः॥

 गिरि (पुं) - पर्वतः 2.3.1.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue