अमरकोषसम्पद्

         

परिमल (पुं) == कुङ्कुमादिमर्दनम्

विमर्दनं परिमलोऽभ्युपपत्तिरनुग्रहः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.13.1.2

पर्यायपदानि
 विमर्दनं परिमलोऽभ्युपपत्तिरनुग्रहः।

 विमर्दन (नपुं)
 परिमल (पुं)
अर्थान्तरम्
 विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे।

 परिमल (पुं) - जनमनोहरगन्धः 1.5.10.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue