अमरकोषसम्पद्

         

मर्दन (नपुं) == पादमर्दनादिः

संवाहनं मर्दनं स्याद्विनाशः स्याददर्शनम् 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.22.2.2

पर्यायपदानि
 संवाहनं मर्दनं स्याद्विनाशः स्याददर्शनम्॥

 संवाहन (नपुं)
 मर्दन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue