अमरकोषसम्पद्

         

अभ्यादान (नपुं) == आरम्भः

स्यादभ्यादानमुद्धात आरम्भः सम्भ्रमस्त्वरा 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.26.2.1

पर्यायपदानि
 प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः।
 स्यादभ्यादानमुद्धात आरम्भः सम्भ्रमस्त्वरा॥

 प्रक्रम (पुं)
 उपक्रम (पुं)
 अभ्यादान (नपुं)
 उद्धात (पुं)
 आरम्भ (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue