अमरकोषसम्पद्

         

अर्थना (स्त्री) == याचनम्

सम्मूर्च्छनमभिव्याप्तिर्याञ्चा भिक्षार्थनार्दना 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.6.2.5

पर्यायपदानि
 सम्मूर्च्छनमभिव्याप्तिर्याञ्चा भिक्षार्थनार्दना॥

 याञ्चा (स्त्री)
 भिक्षा (स्त्री)
 अर्थना (स्त्री)
 अर्दना (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue