अमरकोषसम्पद्

         

आतञ्चन (नपुं) == आप्यायनः

आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम् 
नानार्थवर्गः 3.3.115.2.1

पर्यायपदानि
 आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्॥

 आतञ्चन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्॥

 आतञ्चन (नपुं) - प्रतीवापः 3.3.115.2
 आतञ्चन (नपुं) - वेगः 3.3.115.2
आतञ्चन (नपुं) == प्रतीवापः

आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम् 
नानार्थवर्गः 3.3.115.2.1

पर्यायपदानि
 आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्॥

 आतञ्चन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्॥

 आतञ्चन (नपुं) - प्रतीवापः 3.3.115.2
 आतञ्चन (नपुं) - वेगः 3.3.115.2
आतञ्चन (नपुं) == वेगः

आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम् 
नानार्थवर्गः 3.3.115.2.1

पर्यायपदानि
 आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्॥

 आतञ्चन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्॥

 आतञ्चन (नपुं) - प्रतीवापः 3.3.115.2
 आतञ्चन (नपुं) - वेगः 3.3.115.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue