अमरकोषसम्पद्

         

कौलीन (नपुं) == लोकवादः

स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्वहि पक्षिणाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.116.2.1

पर्यायपदानि
 स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्वहि पक्षिणाम्॥

 कौलीन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्वहि पक्षिणाम्॥

 कौलीन (नपुं) - पश्वहिपक्षिनाम्युद्धम् 3.3.116.2
कौलीन (नपुं) == पश्वहिपक्षिनाम्युद्धम्

स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्वहि पक्षिणाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.116.2.1

पर्यायपदानि
 स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्वहि पक्षिणाम्॥

 कौलीन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्वहि पक्षिणाम्॥

 कौलीन (नपुं) - पश्वहिपक्षिनाम्युद्धम् 3.3.116.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue