अमरकोषसम्पद्

         

उद्यान (नपुं) == निःसरणम्

स्यादुद्यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने 
नानार्थवर्गः 3.3.117.1.1

पर्यायपदानि
 स्यादुद्यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने।

 उद्यान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं वनम्।
 स्यादुद्यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने।

 उद्यान (नपुं) - सर्वोपभोग्यवनम् 2.4.3.1
 उद्यान (नपुं) - प्रयोजनम् 3.3.117.1
उद्यान (नपुं) == प्रयोजनम्

स्यादुद्यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने 
नानार्थवर्गः 3.3.117.1.1

पर्यायपदानि
 स्यादुद्यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने।

 उद्यान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं वनम्।
 स्यादुद्यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने।

 उद्यान (नपुं) - सर्वोपभोग्यवनम् 2.4.3.1
 उद्यान (नपुं) - प्रयोजनम् 3.3.117.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue