अमरकोषसम्पद्

         

उत्थान (नपुं) == पौरुषम्

उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.118.1.1

पर्यायपदानि
 उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च।

 उत्थान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च।

 उत्थान (नपुं) - सन्निविष्टोद्गमः 3.3.118.1
 उत्थान (नपुं) - तन्त्रम् 3.3.118.1
उत्थान (नपुं) == सन्निविष्टोद्गमः

उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.118.1.1

पर्यायपदानि
 उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च।

 उत्थान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च।

 उत्थान (नपुं) - सन्निविष्टोद्गमः 3.3.118.1
 उत्थान (नपुं) - तन्त्रम् 3.3.118.1
उत्थान (नपुं) == तन्त्रम्

उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.118.1.1

पर्यायपदानि
 उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च।

 उत्थान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि च।

 उत्थान (नपुं) - सन्निविष्टोद्गमः 3.3.118.1
 उत्थान (नपुं) - तन्त्रम् 3.3.118.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue