अमरकोषसम्पद्

         

अधिष्ठान (नपुं) == अध्यासनम्

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.126.1.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं) - चक्रम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - मूलनगरादन्यनगरम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - प्रभावः 3.3.126.1
अधिष्ठान (नपुं) == चक्रम्

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.126.1.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं) - चक्रम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - मूलनगरादन्यनगरम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - प्रभावः 3.3.126.1
अधिष्ठान (नपुं) == मूलनगरादन्यनगरम्

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.126.1.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं) - चक्रम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - मूलनगरादन्यनगरम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - प्रभावः 3.3.126.1
अधिष्ठान (नपुं) == प्रभावः

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.126.1.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।

 अधिष्ठान (नपुं) - चक्रम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - मूलनगरादन्यनगरम् 3.3.126.1
 अधिष्ठान (नपुं) - प्रभावः 3.3.126.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue