अमरकोषसम्पद्

         

बाष्प (पुं) == अश्रुः

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम् 
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.1

पर्यायपदानि
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 बाष्प (पुं)
अर्थान्तरम्
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 बाष्प (पुं) - उष्मा 3.3.130.2
बाष्प (पुं) == उष्मा

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम् 
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.1

पर्यायपदानि
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 बाष्प (पुं)
अर्थान्तरम्
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 बाष्प (पुं) - उष्मा 3.3.130.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue