अमरकोषसम्पद्

         

कशिपु (पुं-नपुं) == सिद्धान्नम्

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम् 
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.2

पर्यायपदानि
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 कशिपु (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 कशिपु (पुं-नपुं) - वस्त्रम् 3.3.130.2
कशिपु (पुं-नपुं) == वस्त्रम्

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम् 
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.2

पर्यायपदानि
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 कशिपु (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥

 कशिपु (पुं-नपुं) - वस्त्रम् 3.3.130.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue