अमरकोषसम्पद्

         

कच्छपी (स्त्री) == कच्छपी

भेद्यलिङ्गा अमी कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी 
नानार्थवर्गः 3.3.132.1.1

पर्यायपदानि
 भेद्यलिङ्गा अमी कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी।

 कच्छपी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 भेद्यलिङ्गा अमी कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी।

 कच्छपी (स्त्री) - वीणाभेदः 3.3.132.1
कच्छपी (स्त्री) == वीणाभेदः

भेद्यलिङ्गा अमी कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी 
नानार्थवर्गः 3.3.132.1.1

पर्यायपदानि
 भेद्यलिङ्गा अमी कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी।

 कच्छपी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 भेद्यलिङ्गा अमी कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी।

 कच्छपी (स्त्री) - वीणाभेदः 3.3.132.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue