अमरकोषसम्पद्

         

जामि (स्त्री) == भगिनी

गुल्मारुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसृकुलस्त्रियोः 
नानार्थवर्गः 3.3.142.2.2

पर्यायपदानि
 गुल्मारुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसृकुलस्त्रियोः॥

 जामि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गुल्मारुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसृकुलस्त्रियोः॥

 जामि (स्त्री) - दोषवारणकृतकुलरक्षास्त्री 3.3.142.2
जामि (स्त्री) == दोषवारणकृतकुलरक्षास्त्री

गुल्मारुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसृकुलस्त्रियोः 
नानार्थवर्गः 3.3.142.2.2

पर्यायपदानि
 गुल्मारुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसृकुलस्त्रियोः॥

 जामि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गुल्मारुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसृकुलस्त्रियोः॥

 जामि (स्त्री) - दोषवारणकृतकुलरक्षास्त्री 3.3.142.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue