अमरकोषसम्पद्

         

कलत्र (नपुं) == कटिः

आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.179.1.2

पर्यायपदानि
 आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः।

 कलत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः।

 कलत्र (नपुं) - पत्नी 3.3.179.1
कलत्र (नपुं) == पत्नी

आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.179.1.2

पर्यायपदानि
 आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः।

 कलत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः।

 कलत्र (नपुं) - पत्नी 3.3.179.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue