अमरकोषसम्पद्

         

औशीर (पुं) == चामरम्

औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने 
नानार्थवर्गः 3.3.186.1.1

पर्यायपदानि
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं)
अर्थान्तरम्
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं) - दण्डः 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - आसनम् 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - शय्या 3.3.186.1
औशीर (पुं) == दण्डः

औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने 
नानार्थवर्गः 3.3.186.1.1

पर्यायपदानि
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं)
अर्थान्तरम्
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं) - दण्डः 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - आसनम् 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - शय्या 3.3.186.1
औशीर (नपुं) == आसनम्

औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने 
नानार्थवर्गः 3.3.186.1.1

पर्यायपदानि
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं)
अर्थान्तरम्
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं) - दण्डः 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - आसनम् 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - शय्या 3.3.186.1
औशीर (नपुं) == शय्या

औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने 
नानार्थवर्गः 3.3.186.1.1

पर्यायपदानि
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं)
अर्थान्तरम्
 औशीरश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने।

 औशीर (पुं) - दण्डः 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - आसनम् 3.3.186.1
 औशीर (नपुं) - शय्या 3.3.186.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue