अमरकोषसम्पद्

         

अनुत्तर (वि) == अश्रेष्ठः

उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः 
नानार्थवर्गः 3.3.191.1.2

पर्यायपदानि
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि)
अर्थान्तरम्
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि) - अधः 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - पूर्वदिक् 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - श्रेष्ठः 3.3.191.1
अनुत्तर (वि) == अधः

उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः 
नानार्थवर्गः 3.3.191.1.2

पर्यायपदानि
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि)
अर्थान्तरम्
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि) - अधः 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - पूर्वदिक् 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - श्रेष्ठः 3.3.191.1
अनुत्तर (वि) == पूर्वदिक्

उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः 
नानार्थवर्गः 3.3.191.1.2

पर्यायपदानि
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि)
अर्थान्तरम्
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि) - अधः 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - पूर्वदिक् 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - श्रेष्ठः 3.3.191.1
अनुत्तर (वि) == श्रेष्ठः

उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः 
नानार्थवर्गः 3.3.191.1.2

पर्यायपदानि
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि)
अर्थान्तरम्
 उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः।

 अनुत्तर (वि) - अधः 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - पूर्वदिक् 3.3.191.1
 अनुत्तर (वि) - श्रेष्ठः 3.3.191.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue