अमरकोषसम्पद्

         

प्रैष (पुं) == मर्दनम्

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने 
नानार्थवर्गः 3.3.220.2.2

पर्यायपदानि
 अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने॥

 प्रैष (पुं)
अर्थान्तरम्
 अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने॥

 प्रैष (पुं) - प्रेषणम् 3.3.220.2
प्रैष (पुं) == प्रेषणम्

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने 
नानार्थवर्गः 3.3.220.2.2

पर्यायपदानि
 अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने॥

 प्रैष (पुं)
अर्थान्तरम्
 अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने॥

 प्रैष (पुं) - प्रेषणम् 3.3.220.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue