अमरकोषसम्पद्

         

उष्णीष (पुं) == शिरोवेष्टनम्

पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.221.1.2

पर्यायपदानि
 पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः।

 उष्णीष (पुं)
अर्थान्तरम्
 पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः।

 उष्णीष (पुं) - किरीटम् 3.3.221.1
उष्णीष (पुं) == किरीटम्

पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.221.1.2

पर्यायपदानि
 पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः।

 उष्णीष (पुं)
अर्थान्तरम्
 पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः।

 उष्णीष (पुं) - किरीटम् 3.3.221.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue