अमरकोषसम्पद्

         

भिक्षा (स्त्री) == भृतिः

प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.225.2.2

पर्यायपदानि
 रहः प्रकाशौ वीकाशौ निर्वेशो भृतिभोगयोः॥
 प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः॥
 पणो द्यूतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च॥

 पण (पुं)
 निर्वेश (पुं)
 भिक्षा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सम्मूर्च्छनमभिव्याप्तिर्याञ्चा भिक्षार्थनार्दना॥
 प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः॥

 भिक्षा (स्त्री) - याचनम् 3.2.6.2
 भिक्षा (स्त्री) - सेवा 3.3.225.2
 भिक्षा (स्त्री) - याचनम् 3.3.225.2
भिक्षा (स्त्री) == सेवा

प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.225.2.2

पर्यायपदानि
 रहः प्रकाशौ वीकाशौ निर्वेशो भृतिभोगयोः॥
 प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः॥
 पणो द्यूतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च॥

 पण (पुं)
 निर्वेश (पुं)
 भिक्षा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सम्मूर्च्छनमभिव्याप्तिर्याञ्चा भिक्षार्थनार्दना॥
 प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः॥

 भिक्षा (स्त्री) - याचनम् 3.2.6.2
 भिक्षा (स्त्री) - सेवा 3.3.225.2
 भिक्षा (स्त्री) - याचनम् 3.3.225.2
भिक्षा (स्त्री) == याचनम्

प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.225.2.2

पर्यायपदानि
 रहः प्रकाशौ वीकाशौ निर्वेशो भृतिभोगयोः॥
 प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः॥
 पणो द्यूतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च॥

 पण (पुं)
 निर्वेश (पुं)
 भिक्षा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सम्मूर्च्छनमभिव्याप्तिर्याञ्चा भिक्षार्थनार्दना॥
 प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवार्थना भृतिः॥

 भिक्षा (स्त्री) - याचनम् 3.2.6.2
 भिक्षा (स्त्री) - सेवा 3.3.225.2
 भिक्षा (स्त्री) - याचनम् 3.3.225.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue