अमरकोषसम्पद्

         

निर्यूह (पुं) == क्वाथरसः

द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके 
नानार्थवर्गः 3.3.237.2.1

पर्यायपदानि
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं) - नागदन्तकम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - शिखास्थमाल्यम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - द्वारम् 3.3.237.2
निर्यूह (पुं) == नागदन्तकम्

द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके 
नानार्थवर्गः 3.3.237.2.1

पर्यायपदानि
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं) - नागदन्तकम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - शिखास्थमाल्यम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - द्वारम् 3.3.237.2
निर्यूह (पुं) == शिखास्थमाल्यम्

द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके 
नानार्थवर्गः 3.3.237.2.1

पर्यायपदानि
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं) - नागदन्तकम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - शिखास्थमाल्यम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - द्वारम् 3.3.237.2
निर्यूह (पुं) == द्वारम्

द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके 
नानार्थवर्गः 3.3.237.2.1

पर्यायपदानि
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्वार्यापीडे क्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके॥

 निर्यूह (पुं) - नागदन्तकम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - शिखास्थमाल्यम् 3.3.237.2
 निर्यूह (पुं) - द्वारम् 3.3.237.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue