अमरकोषसम्पद्

         

अथ (अव्य) == अनन्तरम्

मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ 
नानार्थवर्गः 3.3.248.1.2

पर्यायपदानि
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथ (अव्य) - आरम्भः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - कार्त्स्न्यम् 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - प्रश्नः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - शुभम् 3.3.248.1
अथ (अव्य) == आरम्भः

मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ 
नानार्थवर्गः 3.3.248.1.2

पर्यायपदानि
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथ (अव्य) - आरम्भः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - कार्त्स्न्यम् 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - प्रश्नः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - शुभम् 3.3.248.1
अथ (अव्य) == कार्त्स्न्यम्

मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ 
नानार्थवर्गः 3.3.248.1.2

पर्यायपदानि
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथ (अव्य) - आरम्भः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - कार्त्स्न्यम् 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - प्रश्नः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - शुभम् 3.3.248.1
अथ (अव्य) == प्रश्नः

मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ 
नानार्थवर्गः 3.3.248.1.2

पर्यायपदानि
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथ (अव्य) - आरम्भः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - कार्त्स्न्यम् 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - प्रश्नः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - शुभम् 3.3.248.1
अथ (अव्य) == शुभम्

मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ 
नानार्थवर्गः 3.3.248.1.2

पर्यायपदानि
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 अथ (अव्य) - आरम्भः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - कार्त्स्न्यम् 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - प्रश्नः 3.3.248.1
 अथ (अव्य) - शुभम् 3.3.248.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue