अमरकोषसम्पद्

         

पुरा (अव्य) == प्रबन्धम्

स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा 
नानार्थवर्गः 3.3.254.2.1

पर्यायपदानि
 स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा॥

 पुरा (अव्य)
अर्थान्तरम्
 स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा॥

 पुरा (अव्य) - चिरातीतम् 3.3.254.2
 पुरा (अव्य) - निकटागामिकम् 3.3.254.2
पुरा (अव्य) == चिरातीतम्

स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा 
नानार्थवर्गः 3.3.254.2.1

पर्यायपदानि
 स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा॥

 पुरा (अव्य)
अर्थान्तरम्
 स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा॥

 पुरा (अव्य) - चिरातीतम् 3.3.254.2
 पुरा (अव्य) - निकटागामिकम् 3.3.254.2
पुरा (अव्य) == निकटागामिकम्

स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा 
नानार्थवर्गः 3.3.254.2.1

पर्यायपदानि
 स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा॥

 पुरा (अव्य)
अर्थान्तरम्
 स्यात्प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा॥

 पुरा (अव्य) - चिरातीतम् 3.3.254.2
 पुरा (अव्य) - निकटागामिकम् 3.3.254.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue