अमरकोषसम्पद्

         

गुड (पुं) == गोलः

दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्गुडो गोलेक्षुपाकयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.42.1.2

पर्यायपदानि
 दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्गुडो गोलेक्षुपाकयोः।

 गुड (पुं)
अर्थान्तरम्
 दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्गुडो गोलेक्षुपाकयोः।

 गुड (पुं) - इक्षुपाकः 3.3.42.1
गुड (पुं) == इक्षुपाकः

दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्गुडो गोलेक्षुपाकयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.42.1.2

पर्यायपदानि
 दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्गुडो गोलेक्षुपाकयोः।

 गुड (पुं)
अर्थान्तरम्
 दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्गुडो गोलेक्षुपाकयोः।

 गुड (पुं) - इक्षुपाकः 3.3.42.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue