अमरकोषसम्पद्

         

बाण (पुं) == बलिसुतः

भ्रूणोऽर्भके स्त्रैणगर्भे बाणो बलिसुते शरे 
नानार्थवर्गः 3.3.45.2.2

पर्यायपदानि
 भ्रूणोऽर्भके स्त्रैणगर्भे बाणो बलिसुते शरे॥

 बाण (पुं)
अर्थान्तरम्
 पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः॥

 बाण (पुं) - बाणः 2.8.86.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue