अमरकोषसम्पद्

         

प्रमाण (नपुं) == इयत्ता

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु 
नानार्थवर्गः 3.3.54.1.1

पर्यायपदानि
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं) - कारणम् 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - मर्यादा 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - प्रमाता 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - शास्त्रम् 3.3.54.1
प्रमाण (नपुं) == कारणम्

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु 
नानार्थवर्गः 3.3.54.1.1

पर्यायपदानि
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं) - कारणम् 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - मर्यादा 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - प्रमाता 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - शास्त्रम् 3.3.54.1
प्रमाण (नपुं) == मर्यादा

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु 
नानार्थवर्गः 3.3.54.1.1

पर्यायपदानि
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं) - कारणम् 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - मर्यादा 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - प्रमाता 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - शास्त्रम् 3.3.54.1
प्रमाण (नपुं) == प्रमाता

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु 
नानार्थवर्गः 3.3.54.1.1

पर्यायपदानि
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं) - कारणम् 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - मर्यादा 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - प्रमाता 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - शास्त्रम् 3.3.54.1
प्रमाण (नपुं) == शास्त्रम्

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु 
नानार्थवर्गः 3.3.54.1.1

पर्यायपदानि
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 प्रमाण (नपुं) - कारणम् 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - मर्यादा 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - प्रमाता 3.3.54.1
 प्रमाण (नपुं) - शास्त्रम् 3.3.54.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue