अमरकोषसम्पद्

         

महती (स्त्री) == वीणाभेदः

वीणाभेदेऽपि महती भूतिर्भस्मनि सम्पदि 
नानार्थवर्गः 3.3.69.2.1

पर्यायपदानि
 भेद्यलिङ्गा अमी कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी।
 वीणाभेदेऽपि महती भूतिर्भस्मनि सम्पदि॥

 महती (स्त्री)
 कच्छपी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue