अमरकोषसम्पद्

         

धृति (स्त्री) == धारणम्

गुप्तिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिर्धारणधैर्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.74.2.2

पर्यायपदानि
 गुप्तिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिर्धारणधैर्ययोः॥

 धृति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गुप्तिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिर्धारणधैर्ययोः॥

 धृति (स्त्री) - धैर्यम् 3.3.74.2
धृति (स्त्री) == धैर्यम्

गुप्तिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिर्धारणधैर्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.74.2.2

पर्यायपदानि
 गुप्तिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिर्धारणधैर्ययोः॥

 धृति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गुप्तिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिर्धारणधैर्ययोः॥

 धृति (स्त्री) - धैर्यम् 3.3.74.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue