अमरकोषसम्पद्

         

बृहती (स्त्री) == बृहतीच्छन्दः

बृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दोभेदे महत्यपि 
नानार्थवर्गः 3.3.75.1.1

पर्यायपदानि
 बृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दोभेदे महत्यपि।

 बृहती (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 निदिग्धिका स्पृशी व्याघ्री बृहती कण्टकारिका॥
 बृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दोभेदे महत्यपि।

 बृहती (स्त्री) - कण्टकारिका 2.4.93.2
 बृहती (स्त्री) - महती 3.3.75.1
बृहती (स्त्री) == महती

बृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दोभेदे महत्यपि 
नानार्थवर्गः 3.3.75.1.1

पर्यायपदानि
 बृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दोभेदे महत्यपि।

 बृहती (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 निदिग्धिका स्पृशी व्याघ्री बृहती कण्टकारिका॥
 बृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दोभेदे महत्यपि।

 बृहती (स्त्री) - कण्टकारिका 2.4.93.2
 बृहती (स्त्री) - महती 3.3.75.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue