अमरकोषसम्पद्

         

पिण्याक (पुं-नपुं) == तिलकल्कम्

तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.9.2.1

पर्यायपदानि
 तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च॥

 पिण्याक (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च॥

 पिण्याक (पुं-नपुं) - सिह्लकम् 3.3.9.2
पिण्याक (पुं-नपुं) == सिह्लकम्

तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.9.2.1

पर्यायपदानि
 तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च॥

 पिण्याक (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च॥

 पिण्याक (पुं-नपुं) - सिह्लकम् 3.3.9.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue